Stanowisko NSA jest zgodne z poglądem ministra finansów. Spółki nie mogą odliczyć od przychodu nie tylko odsetek płaconych przy spłacie kredytu czy pożyczki na wypłatę dywidendy swoim udziałowcom, ale także innych wydatków związanych z takim kredytem czy pożyczką. NSA wydał uchwałę w tej sprawie, ponieważ dotychczas nie było jednolitej linii orzeczniczej.

W uzasadnieniu do uchwały sąd wskazał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie stanowią, że kosztem są tylko te wydatki, które zmierzają do osiągnięcia przychodu lub są poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia przychodów podatnika. Celowość poniesienia kosztów musi być rozpatrywana w powiązaniu ze zwrotem w postaci przychodów.

– Dywidenda jest wprawdzie pochodną zysku spółki, ale prawo do niej nie jest należnością spółki, tylko jej wspólników – podkreślił sędzia Jan Rudowski.

Sąd odwołał się do kodeksu spółek handlowych, z którego wynika prawo wspólników do udziału w zyskach spółki. Jednocześnie wskazał, że wypłata dywidendy nie jest jednak obligatoryjna. Argument, że zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na wypłatę dywidendy jest konieczne ze względu na zapewnienie płynności finansowej spółki, jest nietrafny. To wspólnicy decydują, czy podzielą się zyskiem, czy też nie. A zatem to wspólnicy powinni zanalizować przyczyny takiej sytuacji, że spółka nie ma środków na wypłatę dywidendy, oraz to czy ewentualna wypłata dywidendy nie wpłynie na jej kondycję finansową.

Pogląd przyjęty w uchwale jest zgodny ze stanowiskiem prokuratora generalnego, który jest stroną w sprawach rozpoznawanych przez sąd w składach poszerzonych.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił również, że spółki kapitałowe mogą zaliczyć do kosztów spłacane odsetki od kredytu czy pożyczki, ale jeśli mają one związek z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. W przypadku wypłaty wspólnikom dywidendy taki związek nie występuje.

Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11).