Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że sprzedaż energii elektrycznej innemu przedsiębiorstwu, które posiada jedną z koncesji związaną z obrotem energią, tj. na wytwarzanie, obrót, dystrybucję lub przesył energii nie jest obciążona podatkiem akcyzowym. Nie mają zatem racji organy podatkowe, które od sprzedaży energii dla podmiotu posiadającego tylko koncesję na wytwarzanie energii nakazywały płacić podatek.

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej spółki energetycznej. W jej ocenie przepisy ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym w 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) wykluczały opodatkowanie sprzedaży energii podmiotowi posiadającemu jakąkolwiek koncesję, ponieważ nie spełniał on definicji nabywcy końcowego.

Z tym nie zgodził się minister finansów, uważając, że sprzedawca ma zapłacić akcyzę, jeśli kupującym energię jest podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii i dokupujący energię w celu jej zużycia na własne potrzeby. Tym samym w zakresie, w jakim podmiot zakupuje energię na własne potrzeby, staje się nabywcą końcowym. W ocenie fiskusa uprzywilejowanie wytwórcy energii byłoby wówczas naruszeniem zasady równości wobec prawa.

Spółka złożyła skargę do sądu, który przyznał jej rację. Sąd uznał, że jeśli z definicji ustawowej nabywcy końcowego wynika, że nie może nim być podmiot nabywający energię elektryczną, jeżeli posiada on koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, to sprzedaż energii na rzecz podmiotu posiadającego koncesję nie stanowi czynności opodatkowanej akcyzą. Pogląd ten podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny.

Sędzia Marzenna Zielińska podkreśliła, że w tym przypadku sama zasada powszechności opodatkowania, na którą powołuje się organ podatkowy, nie może mieć prymatu nad obowiązującymi przepisami ustawy o akcyzie.

Od 1 września 2010 r. doprecyzowane zostały przepisy, zgodnie z którymi, jeżeli nabywca energii elektrycznej ma którąkolwiek z koncesji, nie jest on uznany za nabywcę końcowego.

Tym samym opodatkowaniu akcyzą nie podlega sprzedaż energii elektrycznej takiemu nabywcy. Akcyzą objęte jest natomiast zużycie tej energii przez nabywcę posiadającego koncesję wyłącznie na wytwarzanie energii elektrycznej. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I GSK 526/10.