Naczelnik urzędu skarbowego wszczął wobec podatnika postępowanie w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów i wymierzył mu podatek. Podatnik nie zgodził się z tym i zaskarżył decyzję organu podatkowego do sądu. Sąd odrzucił skargę, ponieważ podatnik wpłacił brakujący wpis cztery dni po wyznaczonym terminie.

Podatnik nadał pocztą wniosek o przywrócenie terminu. I ten sąd odrzucił z uwagi na to, że kolejny wniosek też został wniesiony po przekroczeniu ustawowego terminu.

Podatnik złożył zażalenie na takie postanowienie sądu pierwszej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego, tłumacząc, że termin został przekroczony z uwagi na zaburzenia świadomości oraz zaniki pamięci związane ze schorzeniem, na które cierpi. Tym samym podatnik domagał się przywrócenia terminu do wniesienia opłaty.

NSA oddalił jednak to zażalenie. W ocenie sądu jeśli podatnik jest świadomy swojego stanu zdrowia, to powinien ustanowić w sprawie pełnomocnika (na własny koszt bądź występując z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy). Postanowienie jest prawomocne. Sygn. akt II FZ 393/11