Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowane wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodu. Nie mogą być jednak jednocześnie waloryzowane, nawet jeśli zostały poniesione kilkanaście lat wcześniej, przed uzyskaniem przychodu z ich sprzedaży.

W rozpatrywanej przez NSA sprawie podatnik wystąpił o interpretację podatkową z pytaniem, czy możliwa jest waloryzacja kwot na zakup udziałów w taki sposób, aby z uwzględnieniem istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza wysokość tych wydatków faktycznie odpowiadała rzeczywistemu obciążeniu majątku podatnika na dzień zakupu tych udziałów.

Podatnik w latach 1995 – 2001 nabywał udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dopiero w 2008 roku je sprzedał. W wyniku sprzedaży powstał obowiązek podatkowy w PIT. Jednak w ocenie podatnika, aby obliczyć dochód do opodatkowania jako różnicę między przychodem a kosztem, konieczna jest waloryzacja wysokości wydatków faktycznie poniesionych na nabycie udziałów. Należy uwzględnić więc zmianę wartości nabywczej pieniądza, przynajmniej na poziomie inflacyjnym.

W ocenie podatnika ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie wskazuje, aby przy rozliczeniu przychodu ze zbycia udziałów stosować zasadę nominalizmu. Podatnik powołał się przy tym na art. 19 ustawy, który mówi o obowiązku uwzględnienia rzeczywistej wartości rynkowej przy sprzedaży. To oznacza, że obliczenie kosztów według ceny historycznej, nierynkowej godzi w interes podatnika.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym i uznał, że kwoty wydatków poniesionych na nabycie papierów wartościowych (udziałów) nie podlegają waloryzacji, mimo że zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów często jest przesunięte w czasie.

Argumentację fiskusa poparły też sądy. W ocenie NSA żaden przepis ustawy o PIT nie przewiduje możliwości waloryzacji kwot wydatków na nabycie udziałów.

Jak podkreśliła sędzia Lidia Ciechomska-Florek, idea waloryzacji ma odniesienie przede wszystkim do należności takich jak świadczenia emerytalne czy wierzytelności, w których mija pewien okres od ich powstania. Zasady ustalania kosztów podatkowych nie wpisują się w pojęcie waloryzacji. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 494/10

Ważne!

Zasada nominalizmu opiera się na założeniu, że należy spełnić świadczenie w takiej wysokości, w jakiej zostało ono określone przy powstaniu zobowiązania