Wynagrodzenie wypłacone za umorzenie udziałów w innej spółce nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w przypadku gdy dochodzi do zapłaty wynagrodzenia za umorzenie udziałów w innej spółce, nie można uznać, że wydatek taki ma związek z przychodami.
Jak mówiła sędzia Barbara Kołodziejczak-Osetek, do rozpoznania wydatku jako kosztu uzyskania przychodów istotny jest cel, w którym został poniesiony. Musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem a działalnością spółki. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Skarżąca spółka twierdziła, że przysługuje jej prawo wliczenia w koszty poniesionego wydatku na wynagrodzenie za umorzenie udziałów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.
Zgodnie z drugą częścią tego przepisu za koszty uznaje się wydatki z odpłatnego zbycia wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.
Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 3315/10