WSA w Warszawie orzekł, że umowy o opiekę zawarte przed nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn z 2007 r. mogły być podpisane nie tylko przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli umowa została podpisana przez wiceprezydenta, który posiadał upoważnienie do wydawania decyzji lokalowych, spadkobierca, który otrzymał w spadku mieszkanie, ma prawo do ulgi podatkowej. Sąd zwrócił uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. (sygn. akt P 36/10), w którym uznano, że brak przepisu przejściowego w nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn z 2007 r. dotyczącego umów o opiekę zawartych przed tą datą naruszał konstytucyjną zasadę praw nabytych.

Nowelizacja zmieniła warunki, jakie muszą spełnić podatnicy chcący skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Wymóg zawarcia umowy przed organem gminy został zastąpiony wymogiem umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zdaniem Trybunału zmiana ta nie mogła pozbawić ulgi podatników, którzy spełnili wcześniej obowiązujące wymogi. Ulga przysługuje spadkobiercom, którzy wykonali umowy o opiekę. Nie muszą oni płacić podatku od spadków od wartości mieszkania do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 444/11