WSA w Warszawie rozpoznał skargę na interpretację podatkową w zakresie objęcia podatkiem od spadków oraz PIT dziedziczonych jednostek funduszy inwestycyjnych.

Minister finansów stwierdził, że w przypadku realizacji dochodu z tych jednostek towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub bank jako płatnik ma pobrać 19-proc. podatek. W ocenie fiskusa podatkowi spadkowemu podlegają jedynie przychody uzyskane w związku z nabyciem w drodze dziedziczenia jednostek uczestnictwa. Nie można utożsamiać przychodu z tytułu nabycia spadku z przychodem uzyskiwanym przez spadkobiercę z umorzenia jednostek nabytych w drodze dziedziczenia.

Interpretacja została zaskarżona do sądu. Spółka rozliczająca podatek za uczestników funduszy sugerowała nawet skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że w przypadku dziedziczenia jednostek występuje podwójne opodatkowanie.

Sąd nie przyznał racji spółce. W jego ocenie takie podwójne opodatkowanie wystąpiłoby, gdyby podatek był pobierany od tej samej czynności. W tym przypadku podatek jest nakładany w momencie spadkobrania i w momencie realizacji dochodu. Są to dwa różne opodatkowania dotyczące różnych przysporzeń majątkowych.

Sędzia Maciej Kurasz przyznał, że przepisy dotyczące opodatkowania jednostek funduszy inwestycyjnych mogą być dolegliwe, ale nie daje to podstaw do wystąpienia o sprawdzenie ich konstytucyjności. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III Sa/Wa 703/11