Zasadą w postępowaniu podatkowym jest to, że w razie uchybienia terminu należy go przywrócić na wniosek zainteresowanego. Musi on jednak uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrywał skargę spółki mającej status zakładu pracy chronionej w kwestii dotyczącej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji. Spółka uzasadniła skargę tym, że nie dotrzymała terminu do wniesienia odwołania od pisma, ponieważ zatrudniona przez nią osoba, która odbierała korespondencję, była niesprawna intelektualnie i wpisała złą datę przyjęcia.

Sąd nie uznał takiego uzasadnienia za wystarczające do uprawdopodobnienia braku winy w niezachowaniu terminu. Warszawski sąd podkreślił, że to spółka ponosi odpowiedzialność za zły dobór pracowników na poszczególne stanowiska.

Tym samym, nawet jeśli podatnik ma status zakładu pracy chronionej, to nie zwalnia go to z przestrzegania podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III Sa/Wa 513/11