NSA rozpoznał sprawę dotyczącą stosowania zwolnienia z PIT zwrotu dopłat wniesionych do spółki kapitałowej. Zwolnienie to jest limitowane do wysokości wniesionych dopłat i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) obejmuje przychody otrzymane ze zwrotu dopłat wniesionych do spółki mającej osobowość prawną, zgodnie z odrębnymi przepisami. Tymi odrębnymi przepisami jest kodeks spółek handlowych, który określa, że umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Istota sporu przed NSA sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy wspomniane zwolnienie obejmuje przychody otrzymane przez wspólnika ze zwrotu dopłat zawsze, bez względu na to, kto i w jakiej wysokości dopłaty te wniósł oraz kto i w jakiej wysokości zwrot tych dopłat otrzymuje. Interpretacja podatkowa została zaskarżona do sądu pierwszej instancji, który akceptując stanowisko fiskusa, uznał, że zwolnienie z opodatkowania dotyczy przychodu otrzymanego przez podmiot, który wniósł wcześniej dopłaty. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się NSA i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Jak argumentował sędzia Jacek Brolik, zwolnienie do wysokości wniesionych dopłat dotyczy wspólników, którzy wnieśli dopłaty, bądź ich następców prawnych z tytułu nabycia udziałów należących do poprzednich wspólników. Zwolnienie nie dotyczy udziałowców, którzy objęli nowe udziały już po dokonaniu dopłat. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 65/10

Ważne!

Dopłaty są wnoszone przez wspólników na określony czas i mają na celu okresowe powiększenie środków własnych spółki, np. na pokrycie straty lub realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego