NSA zanalizował zakres stosowania zwolnienia z PIT przychodów ze sprzedaży działek rolnych. Dotyczy to art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), który określa, że wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Przedsiębiorca wyjaśnił, że będzie wspólnikiem spółki osobowej, która zamierza nabyć gospodarstwo rolne. Część tego gruntu zostanie podzielona na działki, które następnie będą sprzedawane. Jednak mimo sprzedaży działki nadal będę figurować w rejestrze gruntów jako użytki rolne i w momencie sprzedaży to przeznaczenie się nie zmieni. Podatnik uznał, że stosując takie czynności, będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z PIT.

Tego stanowiska nie podzielił jednak organ podatkowy, który argumentował, że ustawa o PIT wyraźnie różnicuje źródła przychodów jako odrębne, wskazując przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) oraz odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a). Oznacza to, że w przypadku podatnika będącego wspólnikiem spółki osobowej, jego przychody uznaje się za pochodzące ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. A do tego rodzaju źródeł przychodów nie ma zastosowania zwolnienie.

Z interpretacją fiskusa zgodziły się sądy administracyjne. Jak uzasadniał sędzia Stanisław Bogucki, nie można tak interpretować tego zwolnienia, że miałoby ono zastosowanie do przychodów z każdego źródła – tak nie jest. Podatnik będący wspólnikiem w spółce niemającej osobowości prawnej nie uzyskuje przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ stroną umowy o przeniesienie własności nieruchomości jest spółka, tym samym podatnik uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 46/10