W wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych i rozliczającego się na zasadach ogólnych organy podatkowe zakwestionowały kwotę przychodów wykazaną w zeznaniu. Organ kontroli stwierdził, że faktury, na podstawie których podatnik wykazał koszty uzyskania przychodów, nie odzwierciedlają faktycznego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Kontrolujący stwierdzili, że wymienieni na fakturach wykonawcy nie wykonali w rzeczywistości opisanych prac.

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję wydaną przez organ podatkowy do sądu, wskazując m.in. na uchybienia organów w gromadzeniu dowodów oraz niewłaściwą interpretację przepisów dotyczącą kosztów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika. Analizując stan faktyczny, stwierdzono, że widniejące na fakturach prace budowlane nie mogły zostać wykonane, ponieważ wykonawca nie miał ani sprzętu budowlanego, ani też nie zatrudniał pracowników.

Pogląd ten podzielił również NSA. Sędzia sprawozdawca Bogdan Lubiński stwierdził, że jeśli faktury nie odzwierciedlały faktycznego przebiegu zdarzeń gospodarczych, a prace opisane w fakturach nie zostały w rzeczywistości przez wystawców faktur zrealizowane, to podatnik nie może odliczyć kosztów i tym samym pomniejszyć kwoty przychodów.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 8/10