WSA w Warszawie orzekł, że przychód z najmu nieruchomości uzyskany w spółce jawnej musi być opodatkowany jak przychód z działalności gospodarczej. Nie można go opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

– Przychód z najmu generuje spółka, a nie wspólnicy – uzasadniała sędzia sprawozdawca Bożena Dziełak.

Nie można utożsamiać wynajmowania nieruchomości przez spółkę z najmem dokonywanym przez wspólników. Sąd oddalił więc skargę wspólnika spółki i uznał interpretację ministra finansów za prawidłową. Minister uzasadniając swoje stanowisko wyjaśnił, że gdy najem jest przedmiotem działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychody z wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości zaliczane są do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. W konsekwencji zakwalifikowanie przychodu z najmu do powyższego źródła wyklucza możliwość opodatkowania tego przychodu w formie zryczałtowanej.

Minister i sąd nie zgodzili się z argumentacją wspólnika skarżącej spółki. Wyjaśnił on, że działalność spółki jawnej będzie sprowadzała się wyłącznie do wynajmowania nieruchomości. Zdaniem skarżącego wspólnicy, którzy posiadają udziały w spółce, osiągną w konsekwencji przychody z najmu. W efekcie mogą opłacać ryczałt w wysokości 8,5 proc. przychodów uzyskanych z najmu nieruchomości.

SYGN. AKT III SA/Wa 2419/10