Dochód z najmu uzyskiwany przez podatników PIT może być opodatkowany albo w sposób właściwy dla umów rozliczenia przychodów z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, albo też według zasad opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 6, a także art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) najem może stanowić odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, ale może także istnieć najem, który powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej.

Jak mówi Jacek Budziszewski, doradca podatkowy, dyrektor działu audytu podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych, wybór źródła przychodów i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem.

Zatem w przypadku najmu miejsca parkingowego przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zyski z najmu mogą być zaliczone do przychodów z tej działalności, jedynie gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z tą działalnością albo najem jest przedmiotem tej działalności. Wynajmowanie nieruchomości dla PIT należy traktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą.

Organy podatkowe, dokonując weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych, uzależniają możliwość rozliczenia przychodów osiąganych z najmu w ramach przychodów firmowych od posiadania przez podatnika stosownego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o usługach najmu.

W opinii Jacka Budziszewskiego brak wpisu w ewidencji przedmiotu działalności „najem” nie wyklucza, że będzie to działalność prowadzona w celach zarobkowych i we własnym imieniu – bez względu na rezultat – w sposób zorganizowany i ciągły w zakresie najmu (będzie działalnością gospodarczą dla celów podatku dochodowego).

Nie ma więc większego znaczenia, czy podatnik dopełnił obowiązku zgłoszenia jej do rejestru, czy też nie, mimo że art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) formalnie uzależnia podjęcie działalności gospodarczej w określonym zakresie od dokonania wpisu.