Przychody z najmu lokalu użytkowego, który nie jest składnikiem majątku firmowego, można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym.
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów związanych ze wznoszeniem budynków. Działalność została rozpoczęta w 2008 roku. Forma opodatkowania to podatek liniowy. Jednocześnie od 1 stycznia 2008 r. podatnik wynajmuje lokal użytkowy niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy przychody z najmu mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT odrębnym źródłem przychodów są: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).
Najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu. Dochody osiągane przez podatników z tego tytułu są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o PIT, chyba że podatnicy złożą naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Osoby fizyczne osiągające przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).