Przychody z najmu lokalu użytkowego, który nie jest składnikiem majątku firmowego, można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym.
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów związanych ze wznoszeniem budynków. Działalność została rozpoczęta w 2008 roku. Forma opodatkowania to podatek liniowy. Jednocześnie od 1 stycznia 2008 r. podatnik wynajmuje lokal użytkowy niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy przychody z najmu mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT odrębnym źródłem przychodów są: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).