Płatnikom przysługuje wynagrodzenie za obliczone i pobrane zaliczki na podatek. Jak orzekł jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, płatnik nie może domagać się wynagrodzenia, jeśli od roku następnego po roku, w którym płatnik pobrał zaliczki, minęło pięć lat. Zdaniem sądu wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek przedawnia się po tym okresie.

Wcześniej sądy nie zajmowały się tym problemem. Nie ma również przepisu, który określa wprost termin przedawnienia w przypadku wynagrodzenia należnego płatnikowi.

W omawianej sprawie płatnikiem był bank, który wypłacał wynagrodzenia pracownikom oraz osobom fizycznym wykonującym usługi na rzecz banku na podstawie umów-zleceń, umów o dzieło, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i kontraktów menedżerskich. Od wynagrodzeń bank, jako płatnik obliczał i pobierał w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Skarżący wyjaśnił, że od 1 stycznia 1998 r. nie potrącał od pobieranych zaliczek należnego mu wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku i przekazywał całość pobranych kwot na rachunek urzędu skarbowego. Bank chciałby skorzystać obecnie z przysługującego mu wynagrodzenia. Twierdził, że skoro przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie zawierają stosownych regulacji, może domagać się wypłaty wynagrodzenia bezterminowo.

Z taką wykładnią przepisów nie zgodził się sąd. Wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że zastosowanie w przypadku banku znajdą przepisy dotyczące nadpłat, a w szczególności art. 80 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z nim prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 1692/10