Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zagraniczna spółka, która działa w Polsce i tworzy oddział, nie może posiadać dwóch różnych numerów identyfikacji podatkowej (NIP).

W rozpatrywanej sprawie zagraniczna spółka zaczęła prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, następnie zmieniła formę tej działalności, tworząc w Polsce oddział. Organ podatkowy wydał decyzję nakazująca nadanie temu oddziałowi nowego NIP, mimo wcześniej przyznanego NIP spółce. Organ uznał, że jeśli oddział zaczął pełnić funkcję płatnika (w tym przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych pracujących dla tego oddziału), to zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) powinien mięć odrębny NIP. Oddział tym samym został zakwalifikowany jako zakład pracy, a te mają obowiązek jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody.

Spółka argumentowała, że na skutek tej decyzji musi posługiwać się różnymi numerami, nie mając pewności, kiedy jaki numer powinien zostać użyty.

NSA przyznał rację spółce i potwierdził, że to spółka jest podatnikiem i to tylko jej powinien zostać nadany NIP. Oddział jest podmiotem powstałym przez wydzielenie z tej właśnie spółki i nie ma potrzeby nadawania kolejnych numerów identyfikacyjnych, a tym samym nakładanie na spółkę dodatkowych obowiązków.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1773/09