Według NSA wyodrębniony ze spółki osobowej zakład nie posiada odrębnej podmiotowości prawnopodatkowej dla celów rozliczania VAT.

W rozpatrywanej sprawie zakład spółki jawnej mającej status Niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej złożył do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Zakład został wyodrębniony ze spółki organizacyjnie do prowadzenia spraw tej spółki.

Naczelnik urzędu skarbowego najpierw potwierdził zarejestrowanie zakładu, ale następnie zostało wszczęte postępowanie odmowne tej rejestracji. Fiskus w efekcie odmówił rejestracji tego zakładu jako podatnika VAT czynnego, argumentując, że nie jest on samodzielną jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lecz jednostką wewnętrzną (składową) NZOZ. Zdaniem fiskusa przepisy o VAT nie przyznają podmiotowości prawnopodatkowej dla rozliczeń tego podatku podmiotom mającym charakter wewnętrznej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Zakład zaskarżył decyzję do sądu, uzasadniając, że zakład spółki jest zakładem w rozumieniu przepisów pracy oraz przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa cywilnego, dlatego powinien posiadać podmiotowość prawnopodatkową. Sąd I instancji nie uwzględnił tych argumentów.

Podobnie uznał NSA. Sąd stwierdził, że zakład nie działa samodzielnie, ze względu na to, że pozostaje w stosunku podporządkowania względem NZOZ, a tym samym nie ponosi ryzyka ekonomicznego.

Jeśli więc to spółka – NZOZ – ponosi faktyczną odpowiedzialność za działania zakładu, to ten zakład nie może mieć odrębnej podmiotowości dla celów rozliczania VAT. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 498/10