Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną ministra finansów w sprawie indywidualnej interpretacji w VAT.

– Uzasadniony okazał się zarzut naruszenia prawa procesowego – wyjaśnił sędzia NSA Arkadiusz Cudak.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Z przepisów regulujących zasady udzielania indywidualnych interpretacji podatkowych wynika, że z wnioskiem może wystąpić zainteresowany. Jak podkreślił NSA, w przypadku pytań dotyczących VAT zainteresowanym może być podatnik.

Sąd kasacyjny przypomniał, że jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, podatnikiem VAT nie jest urząd. Zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą, podatnikiem VAT jest gmina, a nie urząd gminy. Ta sama zasada wynika z orzeczeń dotyczących powiatu.

W ocenie NSA analogiczną interpretację należy zastosować do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. We wszystkich tych przypadkach urząd oznacza tylko zbiór rzeczy i osób, które mają ułatwić działania i zapewnić realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Osobowość prawną ma zaś gmina, powiat czy województwo. W związku z tym, ponieważ urząd województwa nie jest podatnikiem VAT, nie można było uznać, że jest zainteresowanym, uprawnionym do wystąpienia o wydanie interpretacji podatkowej. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 265/10