Spółdzielnia mieszkaniowa ustanowiła w 2006 r. na rzecz podatnika spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Od momentu przyjęcia do używania podatnik wykorzystywał lokal do prowadzenia działalności gospodarczej. W 2010 roku podatnik planował sprzedaż lub przekazanie do majątku osobistego tego prawa. Zwrócił się do ministra finansów z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy sprzedając lub przekazując do majątku prywatnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, powinien dokonać korekty wynoszącej 1/5 podatku naliczonego przy jego nabyciu – proporcjonalnie za każdy rok z pozostających do upływu pięciu lat (co wynika z art. 91 ust. 2, 4 i 5 oraz 7 ustawy o VAT). Zdaniem ministra finansów, który wydał zaskarżoną interpretację, podatnik powinien dokonać korekty wynoszącej 1/10 podatku naliczonego.

W omawianej sprawie zastosowanie miał art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Wynika z niego, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, korekty kwoty podatku odliczonego dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zdaniem sądu nie można utożsamiać własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z nieruchomością. A zatem skarżąca miała prawo do korekty 1/5 podatku naliczonego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1574/10