Naczelny Sąd Administracyjny podjął wczoraj uchwałę dotyczącą zasad opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej. Siedmioosobowy skład NSA uznał, że bez względu na przekroczenie limitu przychodów, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie dotyczy podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. W praktyce oznacza to, że jeżeli rolnik sam nie zdecyduje się na prowadzenie ksiąg, w tym ksiąg rachunkowych, fiskus nie może go do tego zmusić i opodatkować jego działalność według zasad ogólnych.

– Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu limitu przychodów dotyczy tylko podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – podkreślił sędzia NSA Tomasz Zborzyński.

W ocenie NSA w tym przypadku ustawa o rachunkowości nie stanowi samodzielnej podstawy do ustalenia zakresu obowiązku prowadzenia ksiąg.

Z uchwały jasno wynika, że obowiązek prowadzenia ksiąg – w tym ksiąg rachunkowych – w przypadku podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej dotyczy tylko tych, którzy dokonali takiego wyboru. Jeżeli podatnik nie zgłosi takiego zamiaru, to bez względu na to, czy przekroczy limit przychodów (netto) równowartości 1,2 mln euro, nie musi ich prowadzić.

NSA zastrzegł jednak, że podatnik, który dobrowolnie zdecyduje się na księgi (czy to podatkowe czy rachunkowe), ponosi wszystkie konsekwencje podatkowe. Włącznie z tym, że jeśli początkowo wybrał podatkową księgę przychodów i rozchodów, to po przekroczeniu limitu musi zaprowadzić księgę rachunkową.

Przypomnijmy, że co do zasady podatek dochodowy nie ma zastosowania do działalności rolnej. Wyjątek stanowią jednak tzw. działy specjalne produkcji rolnej, czyli określone rodzaje upraw i produkcji rolnej, które stanowią odrębne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zalicza się do nich np. określone uprawy szklarniowe, hodowla drobiu czy zwierząt futerkowych. Jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, dochód z działów specjalnych ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Przejście na księgi oznacza zaś konieczność płacenia podatku na zasadach ogólnych.

SYGN. AKT I FPS 2/10