Fiskus musi zwolnić z VAT sprzedaż działki, która w ewidencji gruntów figuruje jako leśna czy rolna, nawet gdy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy już wiadomo, że będą to tereny budowlane – zdecydował NSA. Sąd uznał, że o charakterze sprzedawanych działek (co ma znaczenie dla zastosowania zwolnienia z VAT) nie może decydować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, decydujące znaczenie dla opodatkowania VAT mają dane z ewidencji gruntów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolnieniu podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

– W praktyce zwolnieniem objęte zostały grunty o charakterze leśnym, rolnym lub rekreacyjnym – podkreślił Marek Zirk-Sadowski, przewodniczący składu orzekającego, prezes Izby Finansowej NSA.

Zdaniem NSA dla oceny charakteru gruntu istotne są unormowania unijne. Z dyrektywy 112 wynika, że zdefiniowanie pojęć „grunt budowlany” czy „przeznaczony pod zabudowę” pozostawiono ustawodawcy krajowemu. Polska z tego nie skorzystała. O kryteriach ustalania przeznaczenia gruntu decyduje więc interpretacja przepisów innych niż podatkowe.

Z przepisów o kartografii i geodezji wynika, że dla celów podatkowych wiążące są dane z ewidencji budynków i gruntów. W miejscowościach, które mają plan miejscowy, to on określa charakter gruntu.

W ocenie NSA, gdy nie ma planu miejscowego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, o charakterze gruntu decyduje zapis w ewidencji gruntów. Studium, które nie jest prawem miejscowym, nie jest podstawą do ustalenia przeznaczenia gruntu dla celów VAT.

Wyrok ma ogromne znaczenie. Pozwala uniknąć VAT przy sprzedaży nieruchomości w gminach, które pracują nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to jeden z etapów procedury planistycznej. Jest on obowiązkowy, a jego założenia muszą się zgadzać z uchwalonym planem. Jeżeli gmina zdecyduje się na odrolnienie gruntu, jest to zaznaczone już w studium. Osoba, która będzie chciała kupić taką działkę, będzie prawie pewna, że po uchwaleniu planu zmieni się jej charakter. Szybka sprzedaż pozwoli uniknąć VAT, bo do czasu uchwalenia planu wiążąca będzie ewidencja, w której działka będzie oznaczona jako leśna lub rolna, czyli zwolniona z podatku. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FPS 8/10