WSA w Warszawie nie zgodził się z argumentacją skarżącej, która twierdziła, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 164 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.) przysługuje jej prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku (zerowej stawki). Oznacza to, że sprzedawcy gazu ziemnego zużywanego do celów napędowych nie mogą zastosować 0-proc. akcyzy.

Skarżąca spółka jako zarejestrowany podatnik akcyzy prowadziła działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym w postaci skroplonej (LNG) klasyfikowanym do pozycji CN 2711 11. Spółka nabywała skroplony gaz ziemny, a następnie sprzedawała do odbiorców. W momencie sprzedaży towar był jednak w postaci gazowej, a nie skroplonej (firma transportowała gaz ziemny w formie skroplonej, a następnie go regazyfikowała). Zdaniem spółki nie można przyjąć, że gaz ziemny zużywany do celów napędowych powinien podlegać opodatkowaniu akcyzą według stawki 695 zł od 1000 kg.

Spółka twierdziła, że gaz LNG powinien podlegać opodatkowaniu akcyzą wg stawki właściwej dla gazu ziemnego stosowanego jako paliwo napędowe i występującego w postaci gazowej, która zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym wynosi 100 zł od 1000 kilogramów, a przejściowo – w okresie określonym w art. 164 ust. 1 ustawy – została obniżona do poziomu 0 zł.

Jak wyjaśnił sąd, w art. 89 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym rozróżnia się gaz ziemny w stanie skroplonym i gazowym. Zdaniem sądu ani z przepisu art. 89 ust. 1 pkt 12, ani z art. 164 ustawy o podatku akcyzowym nie wynika, aby obowiązek podatkowy powstawał w momencie sprzedaży gazu w formie gazowej. W efekcie opodatkowaniu podlega gaz w formie skroplonej i spółka nie miała prawa do preferencyjnej, zerowej stawki podatku akcyzowego. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 1150/10

Ważne!

Z przepisów ustawy o akcyzie nie wynika, aby moment zużycia gazu był właściwy do określenia stawki podatku