Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, której organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 rok. Jak podkreślił sędzia NSA Bogusław Dauter, w spornej sprawie dokonanie kompensat wzajemnych zobowiązań i należności nie spowodowało powstania różnic kursowych. Sąd kasacyjny potwierdził, że przepisy nie dawały takiego prawa aż do wejścia w życie nowelizacji ustawy z 16 listopada 2006 r. (Dz.U nr 217, poz. 1589).

Dopiero po zmianie przepisów ujemne różnice kursowe, stanowiące koszt uzyskania przychodów, powstają również w sytuacji, gdy wartość kosztu poniesionego, wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonego wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15a ust.3 pkt 2 ustawy o CIT). Za uregulowanie zobowiązań zostało uznane także potrącenie wierzytelności (art. 15 a ust 7).

Skarżąca spółka zajmowała się hodowlą zwierząt futerkowych. Organy podatkowe zarzuciły, że podatniczka zaniżyła dochód do opodatkowania oraz zawyżyła koszty podatkowe. Było to spowodowane rozliczeniem wzajemnych kompensat zobowiązań i należności z kontrahentami. W ocenie fiskusa kompensata wzajemnych należności nie powodowała powstania różnic kursowych, gdyż nie może być traktowana jako zapłata.

Ostatecznie spółka skierowała sprawę do sądu administracyjnego. Podkreślała, że powodem zmiany interpretacji w zakresie różnic kursowych było stanowisko Ministerstwa Finansów z odpowiedzi na interpelację poselską z 16 kwietnia 2004 r. Ministerstwo stwierdziło w niej, że różnice kursowe powstałe z kompensat nie są uwzględniane przy wyliczeniu podstawy opodatkowania.

Podatniczka zwracała uwagę, że stanowisko resortu finansów zostało skrytykowane przez autorytety z zakresu prawa podatkowego. Sąd I instancji ani NSA nie podzielił jednak tych argumentów. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1543/09