Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, o kwalifikacji przychodu ze zbycia nieruchomości, lokalu użytkowego, do źródła przychodów decyduje jego faktyczne wykorzystywanie do prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy lokal został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki oraz czy był amortyzowany. Sprzedaż taka nie będzie również zwolniona z podatku dochodowego z powodu wykorzystywania lokalu do działalności gospodarczej.

W omawianym wyroku skarżąca wyjaśniła, że od lipca 1993 r. do czerwca 2007 r. prowadziła działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Przedmiotem działalności tej spółki był wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych) pod działalność gospodarczą. W kwietniu 2007 r. spółka sprzedała lokal, a następnie została rozwiązana. Podatniczka będąca wspólnikiem w spółce uznała, że przychodu ze sprzedaży lokalu nie musi wykazywać ani w podatkowej księdze przychodów i rozchodów spółki cywilnej ani w zeznaniu rocznym złożonym wspólnie z mężem. Skarżąca uznała, że sprzedaż lokalu korzysta ze zwolnienia z podatku na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Sąd uznał, że w związku z tym, że lokal był wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej przez podatniczkę w formie spółki cywilnej, to przychód z jego zbycia należy zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej.

Aby zakwalifikować zbycie lokalu do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, jak chciała podatniczka (byłoby to przesłanką do zwolnienia z podatku przychodu ze zbycia), konieczne jest, aby zbycie to nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, a zbywany składnik nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Jak wyjaśnił sąd, mimo że nieruchomość nie była zaewidencjonowana jako środek trwały i nie była amortyzowana, to służyła wspólnikom spółki do prowadzenia działalności gospodarczej.

SYGN. AKT I SA/Rz 560/10