Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną notariusza dotyczącą jego odpowiedzialności jako płatnika. Trybunał uznał, że przepisy dopuszczające obciążenie notariusza jako płatnika odpowiedzialnością za podatek niepobrany lub zbyt niskiej wysokości nie naruszają konstytucji.

Skargę konstytucyjną wniosła notariusz, co do której orzeczono odpowiedzialność jako płatnika podatku od umowy sprzedaży nieruchomości. Organy podatkowe zarzuciły, że notariusz nie wywiązała się ze swojego obowiązku, bo od transakcji sprzedaży pobrała podatek w niepełnej wysokości. Ostatecznie rację organom podatkowym przyznały również sądy administracyjne. Notariusz uznała, że przepisy dotyczącey odpowiedzialności jej jako płatnika naruszają konstytucję. W jej ocenie nakazanie notariuszowi jako prywatnej osobie, wykonywania bez jego zgody funkcji państwa w zakresie obliczania, pobierania od podatników podatków i wpłacania ich we właściwym terminie narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego. Ponadto taki obowiązek znacznie ogranicza prawa i wolności notariuszy jako grupy zawodowej.

Skarżąca uważała, że uczynienie notariusza płatnikiem odpowiedzialnym całym majątkiem wspólnym jego i jego małżonka za niepobranie podatku od podatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej narusza zasadę ochrony własności.

Przypomnijmy: zgodnie z przepisami podatkowymi notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Płatnicy notariusze obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Zgodnie zaś z zakwestionowanym przez skarżącą do trybunału art. 30 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony.

SYGN. AKT SK 10/08.