Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że w przypadku gdy w wyniku korekt za jeden okres rozliczeniowy powstanie zaległość podatkowa, a za wcześniejszy lub ten sam wystąpi nadpłata, to wysokość nadpłaty zostanie zaliczona na pokrycie zaległości. Jeśli zatem za dany okres nadpłata skompensowała się z zaległością podatkową, to w efekcie dochody Skarbu Państwa nie zostały uszczuplone. W takiej sytuacji nie należy naliczać odsetek od zaległości podatkowej.

Sąd przypomniał, że zaległość podatkowa to korzyść dla podatnika kosztem Skarbu Państwa. Odsetki natomiast są wynagrodzeniem za korzystanie z cudzego kapitału. W opisanej sytuacji, a więc gdy następuje kompensata nadpłaty z zaległością, Skarb Państwa nie ponosi żadnej straty. W wyniku nadpłaty dysponuje on kwotą, którą wpłacił podatnik, a która zostaje następnie zrównana z powstałą zaległością. Wcześniej identyczne stanowisko prezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I FSK 1172/08.

Wyrok WSA w Warszawie jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 861/10