Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, który domagał się uchylenia niekorzystnego wyroku dotyczącego akcyzy. Sąd kasacyjny w pełni podzielił stanowisko sądu I instancji, że polskie przepisy akcyzowe dotyczące olejów smarowych naruszają przepisy unijne. Sędzia sprawozdawca Krystyna Czajecka-Szpringer zwróciła uwagę na art. 2 ust.4 lit. b) unijnej dyrektywy energetycznej. Zgodnie z jego treścią dyrektywa ta nie odnosi się do produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. W ocenie sądów obu instancji prowadzi to do wniosku, że produkty energetyczne, jakimi są oleje mineralne objęte kodem CN 27 10, podlegają podatkowi akcyzowemu w ramach zharmonizowanego systemu, ale tylko gdy są wykorzystywane jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. Nie są zaś opodatkowane, gdy wykorzystuje się je do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze.

Sąd kasacyjny zgodził się, że w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych polskie przepisy nakładają na podatników bądź obowiązek zapłaty akcyzy, bądź uciążliwe obowiązki administracyjne w przypadku stosowania zwolnień. Ponadto zakres zwolnienia jest znacznie węższy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym niż w transakcjach krajowych. Zdaniem NSA polskie przepisy akcyzowe w odniesieniu do olejów smarowych naruszają swobodę handlu i swobodnej wymiany towarowej między państwami członkowskimi.

Spór w sprawie dotyczył interpretacji podatkowej. Zdaniem wnioskodawcy oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub grzewcze oznaczone kodem CN 2710 19 71 – 2710 19 99 nie powinny podlegać akcyzie w Polsce.

Organ wydający interpretację podatkową nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jednak sądy administracyjne obu instancji przyznały rację podatniczce, uznając, że polski ustawodawca źle implementował przepisy unijne. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I GSK 117/09.