Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17722) wypowiedziało się w sprawie opodatkowania akcyzą paliw energetycznych oznaczonych symbolem CN 2902 wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze. Jak wynika z interpelacji, akcyza na te wyroby jest niezgodna z prawem wspólnotowym, gdyż paliwa energetyczne wykorzystywane inaczej niż jako paliwa silnikowe i grzewcze pozostają poza systemem harmonizacji akcyzy w ramach UE.

Ministerstwo Finansów przyznało, że zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c dyrektywy Rady 2003/96/WE wyroby klasyfikowane w pozycji CN 2902 zaliczane są do wyrobów energetycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, przy czym dyrektywa nie ma zastosowania do produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Regulacje odnoszące się do tych wyrobów w starej ustawie akcyzowej z 2004 r. przewidywały zwolnienia z akcyzy.

Jednak w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania powyższych przepisów w odniesieniu do dyrektywy obowiązująca ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wprowadziła wiele zmian, m.in. związanych z opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych o kodzie CN 2902. Jak wyjaśniło MF, w art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki akcyzy na wyroby energetyczne, które odnoszą się m.in. bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym nomenklaturze scalonej (CN) lub oparte są na definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych, o których mowa w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy. Dla wyrobów tych ustawodawca określił stawki akcyzy nie w oparciu o ich kod CN, lecz o kryterium ich przeznaczenia – do celów napędowych lub opałowych.

Resort podkreślił również, że zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy dla wyrobów energetycznych innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 – 13 ustawy, w tym m.in. dla wyrobów energetycznych o kodzie CN 2902, przeznaczonych do celów innych niż m.in. opałowe, czy do napędu silników spalinowych stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 0 zł. W opinii resortu obowiązujące przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych o kodzie CN 2902 są zgodne z dyrektywą Rady 2003/96/WE i w najbliższym czasie nie są przewidywane zmiany tych regulacji.