Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne i uznał, że w przypadku gdy wspólnik, który jest zarządcą majątku spółki, wynajmuje go we własnym imieniu, to działa jako samodzielny podatnik VAT. W ocenie sędziego Marka Kołaczka, gdy wspólnik działa jako wynajmujący, to on ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich. Spółkę, której majątek jest wynajmowany, nie wiążą z najemcami żadne więzy prawne.

Sąd zwrócił uwagę, że to skarżący jako wynajmujący samodzielnie ponosi ryzyko ewentualnych roszczeń związanych z umowami najmu. Nie można uznać, że działalność wspólnika nie ma samodzielnego charakteru. Posługiwanie się cudzym majątkiem, np. środkami trwałymi, nie przerzuca obowiązku podatkowego na ich właściciela.

Spór w sprawie dotyczył VAT, który podatnik odliczył z faktur związanych z umowami najmu. Organy podatkowe uznały, że zarządca, który wynajmuje majątek spółki, nie ma do tego prawa. W ich ocenie podatnikiem była spółka, która wykonywała czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług za pośrednictwem zarządcy.

Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt I FSK 1438-1440/09