Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną w sprawie odmowy umorzenia kosztów egzekucji. Jak przypomniał sędzia NSA Jan Rudowski, podstawą umorzenia kosztów egzekucji może być tylko ważny interes publiczny. Przepisy egzekucyjne, w przeciwieństwie do ulg uznaniowych z Ordynacji podatkowej, nie wskazują jako przesłanki umorzenia ważnego interesu podatnika. Ponadto NSA zauważył, że w postępowaniu dotyczącym umorzenia kosztów egzekucji nie można orzekać o ich wysokości czy zasadach ich naliczania. To są niezależne kwestie. W ocenie NSA w spornej sprawie skarżący wskazywał na okoliczności, które mieszczą się w pojęciu ważnego interesu podatnika.

O umorzenie kosztów egzekucyjnych w grudniu 2007 r. wystąpiła spółka jawna. W uzasadnieniu wniosku powołała się na szczególnie ważny interes zobowiązanego, który nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej oraz z uwagi na interes publiczny.

Organ podatkowy nie uwzględnił wniosku. W jego ocenie pomimo trudności spółka posiada płynność finansową, regulując swoje zobowiązania, w tym również z tytułu kredytów. Jego zdaniem to, że zapłata kosztów egzekucyjnych może doprowadzić do spirali niezapłaconych należności budżetowych, nie jest przesłanką przemawiającą za umorzeniem kosztów egzekucyjnych.

Spółka nie zgadzała się z takim stanowiskiem. Podkreślała, że organ egzekucyjny błędnie wyliczył koszty egzekucji. Ponadto po odroczeniu płatności dobrowolnie regulowała ciążące na niej zobowiązania, dlatego nie powinna ponosić tak wysokich kosztów egzekucyjnych. Ostatecznie spór trafił na wokandę sądów administracyjnych, które jednak w obu instancjach przyznały rację organom egzekucyjnym.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 2111/08