Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, któremu zakwestionowano prawo do odliczania VAT. W ocenie sądu organy podatkowe prawidłowo uznały, że podatnik nie miał prawa do odliczenia, bo faktury nie dokumentowały faktycznej sprzedaży (tzw. faktury puste).

Fundamentalną zasadą VAT jest to, że faktury muszą odzwierciedlać rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Dotyczy to zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej. Jeżeli nie było czynności, która została udokumentowana fakturą, to organy podatkowe trafnie odmówiły podatnikowi prawa do odliczenia VAT.

W ocenie NSA sankcja w postaci pozbawienia prawa do odliczenia wynika z samej istoty VAT i ustawy. Dlatego zdaniem sądu w sprawie nie miało znaczenia to, że podstawą wydania decyzji był przepis rozporządzenia, który został później uznany za niekonstytucyjny.

Spór w sprawie dotyczył dokumentacji związanej z zakupem paliwa. Zdaniem fiskusa wskazani na fakturach sprzedawcy nie dokonali transakcji. Co prawda, skarżący kupował paliwo, ale nie wiadomo od kogo. Podatnik nie zgadał się z tymi ustaleniami, kwestionując rzetelność materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Jednak sąd administracyjny zarówno I, jak i II instancji nie uznał zarzutów podatnika. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1715/08