Rok podatkowy trwał u podatnika od 1 marca do ostatniego dnia lutego. Spółka podjęła uchwałę o pokryciu roku podatkowego z rokiem kalendarzowym. W związku z tym podatnik wystąpił do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zapytał, czy w tym przypadku musi zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni, określonym w art. 8 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), aby zmiana była skuteczna. Wskazał, że wykładnia systemowa i celowościowa art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o CIT wskazuje, że zawiadomienie takie jest potrzebne jedynie w przypadku odstępstwa od ogólnej reguły, czyli gdy zmieniany rok podatkowy nie będzie się pokrywał z rokiem kalendarzowym.

Ponieważ spółka powracała do ogólnej zasady, zawiadomienie takie nie było potrzebne. Organy podatkowe uznały, że podatnik musi dokonać zawiadomienia w terminie 30 dni. Podatnik wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Sąd uchylił decyzję. Zdaniem sądu, organy podatkowe nie przeprowadziły wykładni przepisów. Artykuł 8 ust. 1 ustawy o CIT nakłada obowiązek zawiadomienia w przypadku odstępstwa od ogólnej zasady. Artykuł 8 ust. 4 ustawy o CIT, określający termin do złożenia zawiadomienia, odwołuje się do ustępu 1. Wobec tego obowiązek zawiadomienia o zmianie powstaje jedynie w przypadku odstępstwa od ogólnej zasady pokrycia roku podatkowego z rokiem kalendarzowym.

Sygn. akt I SA/Wr 1312/08