Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wczoraj wyrok w sprawie polskich przepisów, które przed 1 grudnia 2008 r. zabraniały podatnikom odliczania w zeznaniach PIT zagranicznych składek ubezpieczeniowych. Według ETS taki zakaz naruszał prawo wspólnotowe.

Trybunał wskazał, że podatnik, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, lecz prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, w którym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – nie mogąc odliczyć kwoty płaconych składek od podstawy opodatkowania lub obniżyć kwoty podatku należnego w Polsce o kwotę tych składek – jest traktowany w sposób mniej korzystny niż każdy inny podatnik, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, lecz ogranicza swą działalność gospodarczą do terytorium tego państwa, płacąc przy tym obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne właściwej polskiej instytucji publicznej.

Zdaniem ETS odmowa przyznania podatnikowi zamieszkałemu w Polsce i prowadzącemu działalność w innym państwie UE, w którym objęty jest obowiązkowymi systemami ubezpieczeń, korzyści podatkowych może zniechęcić go do korzystania ze swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz stanowi ograniczenie tych swobód.

To już drugi wyrok w tym zakresie dotyczący polskich regulacji. Pierwszy zapadł 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Uwe Rüffler (C-544/07).

Wyrok ETS w sprawie Filipiak (C-314/08).