Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał, że brak możliwości zaskarżenia przez gminę decyzji wydanej przez organ odwoławczy w sprawie podatkowej jest zgodny z konstytucją. Jej przepisów nie narusza też to, że gminie nie przysługuje udział na prawach strony przed sądem administracyjnym. W obu przypadkach chodzi o sytuacje, w których gmina występuje jednocześnie jako organ podatkowy I instancji i beneficjent podatku.

Jak wyjaśnił sędzia sprawozdawca, wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, konstytucyjne uprawnienie wspólnoty samorządowej do ochrony interesu własnego musi być definiowane z uwzględnieniem dobra wspólnego. W relacjach z obywatelem organy samorządowe nie mogą wykorzystywać władztwa publicznego dla ochrony własnego interesu kosztem podatnika. Dobrem nadrzędnym w tej sytuacji nie jest maksymalizacja zysków gminy. Trybunał nie wykluczył możliwości odmiennego unormowania w przyszłości spornych kwestii przez ustawodawcę.

Wniosek do Trybunału złożyła Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. W jej ocenie, jeżeli przepis prawa stanowi, że dany podatek stanowi dochód gminy, to musi ona posiadać środki prawne, aby to prawo ochronić i dochodzić określonego rozstrzygnięcia przed sądem. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt K 32/08

Ważne

Organem podatkowym I instancji jest wójt gminy (burmistrz, prezydent)