Decyzja wydana w wyniku postępowania podatkowego lub kontroli skarbowej jest decyzją nieostateczną. Oznacza to, że może ona zostać zaskarżona do organu podatkowego wyższej instancji – organu odwoławczego. W jaki sposób prawidłowo odwołać się od decyzji?
MIROSŁAW MICHNA
doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG
Organem odwoławczym jest dyrektor izby skarbowej – w stosunku do decyzji wydawanych w I instancji przez naczelnika urzędu skarbowego, dyrektor izby celnej – w stosunku do decyzji wydawanych w I instancji przez naczelnika urzędu celnego oraz samorządowe kolegium odwoławcze w stosunku do decyzji podatkowych wydawanych przez organ gminy (np. w podatku od nieruchomości). W zależności od zakresu kontroli skarbowej organy te będą miały charakter organów odwoławczych w przypadku decyzji wydawanych przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Odwołanie od decyzji organu podatkowego składa się na piśmie za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Powinno zawierać co najmniej zarzuty przeciwko decyzji, istotę i zakres żądania (tj. uchylenie czy też zmiana części lub całości wydanej decyzji), jak również ewentualne dowody uzasadniające żądanie.
Złożenie odwołania za pośrednictwem organu I instancji daje organowi, który zaskarżoną decyzję wydał, możliwość uwzględnienia odwołania w trybie samokontroli – przed przekazaniem odwołania wraz z aktami postępowania do organu odwoławczego. W przeciwnym razie w terminie 14 dni odwołanie powinno zostać przekazane do organu II instancji wraz z pisemnym stanowiskiem organu I instancji.
Organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie podatnika lub z urzędu, dodatkowe postępowanie dowodowe w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
W przypadku gdy w toku postępowania odwoławczego organ rozpatrujący odwołanie stwierdzi, że zobowiązanie podatkowe zostało określone w wysokości niższej, niż to wynika z przepisów prawa podatkowego, lub że określono stratę w wysokości wyższej od poniesionej, zwraca sprawę organowi I instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego i zmiany decyzji. Od nowej decyzji przysługuje odwołanie, które podlega rozpatrzeniu łącznie z odwołaniem wniesionym od zmienionej decyzji. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy decyzję organu I instancji albo ją uchyla. Decyzję uchyla w całości lub w części (i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie) albo uchyla w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi I instancji, jeśli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości.