Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, któremu organy podatkowe stwierdziły nieważność decyzji umarzającej zaległość podatkową. Sąd potwierdził, że po zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika zmieniła się właściwość miejscowa urzędu skarbowego. W związku z tym wniosek podatnika o umorzenie zaległości podatkowej powinien rozpoznać urząd skarbowy właściwy dla jego nowego miejsca zamieszkania. Jak podkreślił sędzia NSA Grzegorz Krzymień, kontynuacja właściwości urzędu pomimo zmiany miejsca zamieszkania podatnika jest możliwa tylko w przypadku tej samej sprawy. Postępowanie wymiarowe i postępowanie o przyznanie ulgi uznaniowej nie jest tą samą sprawą. Są to dwie odrębne kwestie. Podatnik nie może argumentować, że przed danym organem toczyły się wcześniej jakieś sprawy podatkowe.

W ocenie sądu w przypadku skarżącego były podstawy do wyeliminowania ostatecznej decyzji przyznającej umorzenie długu. Unieważnienie decyzji nie oznacza, że postępowanie zostało zakończone. Wniosek zostanie oceniony ponownie, ale już przez organ właściwy po zmianie miejsca zamieszkania. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1473/08