Brak ważnego interesu publicznego może być podstawą do odmowy umorzenia zaległości podatkowej.
ORZECZENIE
Podatnik odbywa karę pozbawienia wolności. W zakładzie karnym wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie w kwocie ok. 300 zł, ponadto płaci alimenty i nie ma możliwości spłacać zaległości podatkowej, której miesięczne raty wynoszą ok. 11 tys. zł. W związku z tym podatnik zwrócił się do naczelnika urzędu cywilnego z prośbą o umorzenie zaległości. Naczelnik odmówił umorzenia, twierdząc, że brak jest ważnego interesu publicznego jako przesłanki umorzenia.
Podatnik odwołał się od tej decyzji, jednak dyrektor izby celnej utrzymał ją w mocy, wskazując, że nie została spełniona przesłanka ważnego interesu publicznego mimo zaistnienia przesłanki ważnego interesu podatnika.
Podatnik zaskarżył decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zarzucając organom, że źle interpretują art. 67a ust. 1 Ordynacji podatkowej, traktując łącznie obie przesłanki umorzenia, a powinny je traktować alternatywnie.
Sąd oddalił skargę. W uzasadnieniu wskazał, że co prawda przepisy nie stanowią, że do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o umorzenie konieczne jest łączne zaistnienie obu przesłanek umorzenia. Jednak to organ podatkowy ocenia, czy dana przesłanka jest spełniona i czy zasługuje na uwzględnienie.
Sygn. akt I SA/Op 161/09