Zgodnie z przepisami projektowanych zmian w ulgach w spłacie podatków będzie można udzielać pomocy regionalnej bez konieczności notyfikacji pomocy dla indywidualnych podmiotów przez Komisję Europejską. Jedynie w przypadku pomocy na duże projekty inwestycyjne, których wartość przekracza 75 proc. maksymalnej kwoty pomocy, jaką otrzymałaby inwestycja o wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą wynoszących 100 mln euro, wymagana będzie indywidualna notyfikacja Komisji.

Adresat pomocy

Program pomocy regionalnej adresowany jest do przedsiębiorców, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektorów rybołówstwa i akwakultury, węglowego, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych; przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; działalności związanej z wywozem oraz pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej. Podmiotami udzielającymi pomocy zgodnie z rozporządzeniem na podstawie Ordynacji podatkowej mogą być organy podatkowe i celne. Ulga może być udzielona m.in. w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty czy też umorzenia zaległości podatkowych bądź odsetek za zwłokę.

Zgodność z przepisami UE

Rządowy projekt zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną dostosowuje polskie przepisy do procedury udzielania pomocy regionalnej stosowanej w Unii Europejskiej.

Wynika to ze zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z 24 października 2006 r. w części dotyczącej regionalnej pomocy inwestycyjnej i zastąpienia go rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. nr 116, poz. 734) ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.