W kwietniu 2007 r. podatnik rozpoczął działalność w zakresie wynajmu pokoi i złożył naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Organ wydał decyzję ustalającą wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego. W wyniku kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2007 r. okazało się, że podatnik wynajmuje cztery pokoje więcej. Organ uznał, że skarżący uchybił 7-dniowemu terminowi do zgłoszenia zmiany stanu faktycznego i stwierdził wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku w formie karty podatkowej. Podatnik wniósł odwołanie, tłumacząc, że nie dopełnił obowiązku z powodu złego stanu zdrowia, przedstawiając stosowne zaświadczenia lekarskie. Dyrektor izby skarbowej odmówił zmiany rozstrzygnięcia, podnosząc że osoba prowadząca działalność zobowiązana jest do profesjonalizmu. Podatnik wniósł skargę do szczecińskiego WSA, ponawiając argumentację zawartą w odwołaniu.

Sąd oddalił skargę, podnosząc, że zgodnie z art. 36 ust. 7 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku powstania okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik musi zawiadomić organ najpóźniej w ciągu siedmiu dni od ich wystąpienia. Jeśli uchybi temu obowiązkowi, organ stwierdza wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku.

Sygn. akt I SA/Sz 305/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24