ORZECZENIE

Spółka jawna, która świadczy usługi menedżerskie na rzecz spółki akcyjnej, otrzymuje z tego tytułu przychody, a nie wspólnik, któremu zostało powierzone bezpośrednie świadczenie usług. Jak podkreślił WSA we Wrocławiu, wspólnicy spółki nie będą otrzymywali przychodów za wykonanie umowy o zarządzanie (usługi menedżerskiej), ale przychody z udziału w spółce niemającej osobowości prawnej. Stronami umowy o zarządzanie są spółka jawna i spółka akcyjna. A zatem dochód uzyskany przez spółkę jawną z tytułu wykonywania umowy będzie odpowiednio dzielony między wspólników spółki, w tym również tych, którzy usług takich bezpośrednio nie wykonywali. Zdaniem sądu w opisanej sytuacji zastosowanie znajduje art. 5b ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), co oznacza, że przychody te będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej ze wszystkimi tego konsekwencjami podatkowymi dla wspólników, którym przypadnie udział w dochodzie spółki jawnej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Wr 294/09