ORZECZENIE

Podatnicy (małżonkowie) w 2003 roku sprzedali mieszkanie i złożyli oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanego ze sprzedaży przychodu na cele mieszkaniowe, chcąc skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (obowiązującej dla nieruchomości nabytych do końca 2006 roku). W oświadczeniu wskazali, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wydali na adaptację lokali usługowych na mieszkalne. Organy podatkowe zakwestionowały prawo podatników do ulgi mieszkaniowej. Zdaniem organów wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT cele, na które należy przeznaczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości, by skorzystać z ulgi, stanowią katalog zamknięty. Wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na adaptację lokalu użytkowego na mieszkalny nie zostało wymienione w tym przepisie. Adaptowane lokale nie były lokalami mieszkalnymi w momencie wydawania przychodu pochodzącego ze sprzedaży, a więc nie zostały spełnione przesłanki do zwolnienia.

Sąd rozpatrując sprawę, stwierdził, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT enumeratywnie wyliczał cele, na jakie trzeba przeznaczyć przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, by skorzystać z przewidzianej w tym przepisie ulgi. Nie jest takim celem adaptacja lokalu niemieszkalnego na mieszkalny. Lokale nie były lokalami mieszkalnymi w momencie wydawania przychodów ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości. Sąd wskazał, że trzeba brać pod uwagę rozumienie prawne, a nie faktyczne wykorzystywania zakupionej nieruchomości. Dodał również, że katalogu przesłanek uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia nie można poszerzać, trzeba go interpretować ściśle. Wykładnia językowa omawianego przepisu jest jasna, a decyzje organów podatkowych prawidłowe.

Sygn. akt I SA/Gd 104-105/09

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24