ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w której uznał, że doradca podatkowy może występować w charakterze pełnomocnika przed sądami administracyjnymi również w sprawach skarg na postanowienia organu egzekucyjnego. Tym samym siedmioosobowy skład NSA nie podzielił poglądu, że zakres udziału doradcy podatkowego w postępowaniu sądowym ogranicza się jedynie do decyzji wydanych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie jednego ze składów orzekających NSA, do którego trafiła skarga kasacyjna dyrektora izby skarbowej. Spór powstał po tym, jak dyrektor postanowił nie rozpatrywać zarzutów do postępowania egzekucyjnego. Doradca został ustanowiony pełnomocnikiem podatnika, ale organy podatkowe pominęły go w postępowaniu.

Sąd I instancji uznał takie postępowanie za nieprawidłowe. NSA zwrócił uwagę, że niektóre składy orzekające sądów I instancji w ogóle odmawiają doradcy podatkowemu prawa do występowania w sprawach ze skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie i piśmiennictwie, sąd postanowił skierować pytanie prawne.

Sygn. akt I FPS 1/09