ORZECZENIE

Jeżeli nie ma wątpliwości, że prawo majątkowe w postaci wynalazku zostało skutecznie wniesione aportem do spółki, to podatnik ma prawo do jego amortyzacji – uznał NSA. W ocenie sądu spółka może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od prawa do wynalazku, nawet jeśli był wniesiony jako wkład niepieniężny. Wartość początkową aportu w tej sytuacji ustalają sami wspólnicy (na dzień jego wniesienia). Nie powinna być ona wyższa niż wartość rynkowa. Sąd nie zgodził się, że wniesienie prawa majątkowego aportem do spółki wyklucza jego amortyzację. W ocenie NSA z przepisów nie wynika, że podatnik może amortyzować tylko nabyte odpłatnie prawa majątkowe, m.in. prawo do patentów i wynalazków.

Spór w sprawie dotyczył wynalazku wniesionego przez jednego z małżonków do spółki cywilnej. Opatentowane prawo było wcześniej wykorzystywane w samodzielnej działalności podatnika i amortyzowane. Potem zostało wniesione aportem do spółki.

Organy podatkowe zakwestionowały wartość początkową aportu ustaloną dla celów amortyzacji. Organ odwoławczy i sąd uznały jednak, że amortyzacja prawa do wynalazku wniesionego do spółki aportem jest niemożliwa. Przepisy o amortyzacji wymagają ustalenia wartości początkowej na podstawie ceny nabycia. A przy aporcie ceny nie ma. Sąd nie zgodził się z takim stanowiskiem i uchylił zaskarżony wyrok.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 201/08