ORZECZENIE

Organ podatkowy, który wydaje decyzję określającą zobowiązanie podatkowe wobec spadkodawcy, musi określić także zakres odpowiedzialności spadkobiercy. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, nie odpowiada bowiem za zobowiązania podatkowe spadkodawcy całym swoim majątkiem, a jedynie do wysokości masy czynnej spadku. Zgodnie z art. 1031 par. 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że organ podatkowy musi w decyzji określić dwa elementy: wysokość zobowiązania i zakres odpowiedzialności. Wynika to z art. 100 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z nim organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku. W decyzji organ podatkowy określa wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy. Co więcej, organ musi także określić prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył.

Spadkobierca ma na zapłatę zobowiązań 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

A zatem – jak podkreślił WSA w Warszawie – organ podatkowy nie może określić w decyzji jedynie kwoty zobowiązania.

Sygn. akt III SA/Wa 3444/08, nieprawomocny