ORZECZENIE

Podatniczka pracuje na stanowisku kierownika produkcji od 1994 roku. Przez cały okres zatrudnienia pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek docho-dowy, naliczając koszty uzyskania przychodów na poziomie 50 proc. Organ podatkowy stwierdził zaniżenie podstawy opodatkowania i wymierzył zobowiązanie w podatku za lata 2002-2004. Jego zdaniem, po przeanalizowaniu czynności, które podatniczka wykonuje w pracy, nie można przyjąć, że jest ona twórcą. Z tego tytułu nie przysługują jej zatem podwyższone koszty. Zdaniem podatniczki problem powstał w chwili, gdy zmieniono regulamin wynagradzania i właściwa część wynagrodzenia zmieniła nazwę z honorarium na premię zadaniową. Wcześniej fiskus nie kwestionował podwyższonych kosztów.

Ponadto podatniczka stwierdziła, że decyzje określające zobowiązanie w podatku dochodowym nie mogły być wydane, gdyż upłynął trzyletni okres przedawnienia.

Organ stwierdził, że trzyletni termin przedawnienia dotyczy zobowiązań powstających na mocy decyzji ustalającej. W tym przypadku zobowiązanie powstało na skutek osiągnięcia przychodu. Okres przedawnienia wynosi wówczas pięć lat i liczy się od końca roku podatkowego, w którym podatek był wymagalny. Termin przedawnienia w tym wypadku jeszcze nie upłynął. Sprawa trafiła do szczecińskiego WSA, który oddalił skargi, podkreślając, że stanowisko organów nie narusza przepisów prawa i w pełni podzielił argumentację przedstawioną w odpowiedzi na skargę.

Sąd uznał, że dla ustalenia, czy podatnik może zastosować podwyższone 50-proc. koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, przeanalizować należy czynności, które wykonuje w ramach stosunku pracy. Decydujące znaczenie ma tu ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponieważ zobowiązanie z tego tytułu powstaje na skutek osiągnięcia przychodu, okres jego przedawnienia wynosi pięć lat i liczy się od końca roku podatkowego, w którym podatek był wymagalny. Tak orzekł WSA w Szczecinie 17 lipca 2008 r.

PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) - art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Sygn. akt I SA/Sz 71-73/08