ORZECZENIE

Dyrektor izby skarbowej odmówił przyznania podatnikowi ulgi, motywując swoją decyzję tym, że mimo trudnej sytuacji podatnika, u podstaw powstania zaległości podatkowych nie występują sytuacje nadzwyczajne. Zły stan zdrowia i wiek skarżącego nie wyklucza, że w przyszłości podejmie on pracę i spłaci zobowiązania. Skarżący nie zgodził się z takim stanowiskiem, argumentując, że zobowiązanie będące przedmiotem egzekucji uległo przedawnieniu.

Organ podatkowy podkreślił, że zgodnie z art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany na skutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu przedawnienia termin biegnie od nowa od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. W rozpatrywanej sprawie prowadzono egzekucję w postaci zajęcia rachunku bankowego, a więc nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Skarżący wniósł skargę do sądu, który ją oddalił. Sąd uznał, że poprzez zajęcie rachunku bankowego został przerwany bieg terminu przedawnienia, ponieważ dokonane zajęcie jest uznawane za czynność egzekucyjną.

Sygn. akt I SA/Ol 157/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24