ORZECZENIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpiła do organów podatkowych o udzielenie interpretacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjaśniła, że zamierza przekształcić się w spółkę komandytową. Pieniądze z kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki kapitałowej), pochodzące z niepodzielonego zysku, zostaną przekazane na kapitał podstawowy spółki komandytowej (spółki osobowej). W ocenie podatniczki taki przepływ pieniędzy w związku z przekształceniem spółki nie powinien spowodować powstania przychodu po stronie wspólników. W jej ocenie wspólnicy nie uzyskują przychodu z kapitałów pieniężnych.

Organy podatkowe obu instancji były jednak innego zdania. Spółka jako płatnik powinna odprowadzić podatek od przychodu wspólników. W ich ocenie wspólnicy w chwili podjęcia uchwały o przekazaniu pieniędzy nimi dysponują. A skoro tak, to uzyskują przychód.

Sąd I instancji nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa. Jego zdaniem wspólnicy nie uzyskują przychodu z kapitałów pieniężnych, bo uchwała nie dotyczy przekazania zysku, ale przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Dyrektor izby skarbowej zaskarżył korzystne dla spółki orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu sąd przyznał, że w przypadku kapitałów pieniężnych chodzi o dochód (przychód) faktycznie otrzymany. Nie musi więc to oznaczać zapłaty czy wpłaty pieniędzy, wystarczy, że pieniędzmi można dysponować. Jednak w opisanej sytuacji wspólnicy nie uzyskali prawa do dysponowania niepodzielonym zyskiem z kapitału zapasowego.

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny, czymś innym w spółce kapitałowej jest wspólnik, a czymś innym zgromadzenie wspólników, które jest organem spółki. Nie można uznać, że w chwili podejmowania uchwały przez zgromadzenie wspólnik decyduje w swojej własnej, osobistej sprawie. Ponadto uchwała dotyczy- ła przekształcenia spółki. Wspólnicy w żadnym momencie nie zyskiwali prawa do dysponowania zyskiem, a tym samym nie uzyskali w związku z przekształceniem przychodu z kapitałów pieniężnych. Spółka nie miała obowiązku jako płatnik odprowadzać od tego podatku.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 871/08