ORZECZENIE

Podatnicy we wniosku o interpretację podatkową wyjaśnili, że są współwłaścicielami nieruchomości gruntowej stanowiącej gospodarstwo rolne. W skład gospodarstwa rolnego wchodzą wyodrębnione geodezyjnie działki. W ewidencji gruntów teren figuruje jako użytki rolne bądź leśne. Ale w planie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową.

W ocenie podatników sprzedaż takich działek po 1 maja 2004 r. nie podlega opodatkowaniu VAT.

Organy podatkowe nie zgodziły się jednak, że sprzedaż działek jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wnioskodawcy niekorzystną interpretację zaskarżyli do sądu administracyjnego.

Racji skarżącym nie przyznał jednak ani sąd I instancji ani NSA. Ten ostatni nie miał wątpliwości, że okolicznością wystarczającą do zakwalifikowania gruntu do kategorii: przeznaczony pod zabudowę jest plan zagospodarowania przestrzennego.

Istotne jest przeznaczenie gruntu, a to określają przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o gruntach rolnych odnoszą się zaś do sposobu użytkowania gruntu. Dlatego w opisanym przypadku o zwolnieniu z VAT nie ma mowy.

Wyrok jest prawomocny.

Racji skarżącym nie przyznał jednak ani sąd I instancji ani NSA. Ten ostatni nie miał wątpliwości, że okolicznością wystarczającą do zakwalifikowania gruntu do kategorii: przeznaczony pod zabudowę jest plan zagospodarowania przestrzennego.

Istotne jest przeznaczenie gruntu, a to określają przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o gruntach rolnych odnoszą się zaś do sposobu użytkowania gruntu. Dlatego w opisanym przypadku o zwolnieniu z VAT nie ma mowy.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 868/07