ORZECZENIE

We wniosku o interpretację podatkową wspólnota mieszkaniowa wyjaśniła, że właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości tworzą wspólnotę mieszkaniową. Zarząd wspólnoty zajmuje się utrzymaniem nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli. Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości pokrywane są z zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali oraz przychodów z wynajmu.

Wspólnota nie wykonuje innych zadań niż określone ustawą o własności lokali, a jej zarząd wykonuje tylko czynności ustawowe. W ocenie wspólnoty nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca zaskarżył interpretację do sądu administracyjnego. Jednak sąd wojewódzki nie przyznał skarżącej racji i potwierdził, że jest ona podatnikiem.

Niekorzystny dla wspólnoty okazał się także wyrok NSA. Oddalając skargę kasacyjną, sąd nie miał wątpliwości, że wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i z tego tytułu jest podatnikiem CIT.

Jak podkreślił NSA, za uznaniem wspólnoty za jednostkę organizacyjną bezspornie przemawia to, że musi mieć ona zarząd. Nawet w przypadkach gdy zarząd nie jest obligatoryjny, to dla podejmowania działań przekraczających zwykły zarząd powołanie go będzie koniecznością. Tym samym wspólnota zawsze - w mniejszym lub większym zakresie - będzie mieć zorganizowaną formę.

Powołując się na stanowisko Sądu Najwyższego, NSA potwierdził, że wspólnota może mieć własny majątek.

Ponadto, do końca 2006 roku, w ustawie o CIT funkcjonowało zwolnienie dotyczące dochodów przeznaczanych na zarząd częściami wspólnymi nieruchomości.

To wszystko przemawia za uznaniem wspólnoty za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, ze wszystkim konsekwencjami, np. z obowiązkiem prowadzenia ewidencji podatkowej. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 588/07