ORZECZENIE

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji. We wniosku wyjaśnił, że zawarł z wydawnictwami umowy o dzieło oraz umowę wydawniczą, których przedmiotem było pisanie artykułów, z jednoczesnym przeniesieniem na rzecz wydawnictwa praw autorskich. Dodatkowo umowa zawierała klauzulę, że w razie skierowania przeciwko zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących wydawnictwu praw autorskich przyjmujący zlecenie obowiązany jest do wyjaśnienia zarzutów i zaspokojenia powyższych roszczeń wobec osób trzecich.

Organ podatkowy uznał, że w tym przypadku autor jest podatnikiem VAT. Podatnik z takim rozstrzygnięciem się nie zgodził i wniósł skargę do sądu administracyjnego.

WSA w Opolu oddalił skargę. Uzasadnił, że autor może swoje majątkowe prawo autorskie przenieść na nabywcę lub udostępnić mu je do korzystania. Obie te formy przeniesienia autorskich praw majątkowych podlegają VAT. Z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jasno wynika, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, i bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W konsekwencji twórca (autor), który przenosi prawa autorskie napisanego przez siebie utworu na rzecz nabywcy (wydawnictwa), musi być uznany za podatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą z uwagi na zaliczenie tej czynności do usług o symbolu PKWiU 92.31.22. - Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych lub innych indywidualnych artystów.

Oznacza to, że gdy twórca (autor) ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za opublikowanie przez wydawnictwo treści jego autorstwa, to jest podatnikiem VAT świadczącym usługi zaliczane do samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Chyba że tworzy wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Wówczas podatnikiem VAT nie jest.

To, że twórca (autor) jest podatnikiem VAT, nie musi jednak zdaniem sądu oznaczać, że zmuszony on będzie ten podatek płacić. W uzasadnieniu wyroku skład orzekający przypomniał, że podatnik taki może korzystać z przewidzianych przepisami o VAT zwolnień. Wskazał przy tym na art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT. Załącznik ten przewiduje m.in., że zwolnione z VAT są usługi twórców i artystów wykonawców, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. I choć zwolnienie to ma liczne ograniczenia, w tym przypadku mogłoby mieć zastosowanie.

Sygn. akt I SA/Op 15/08